top of page
Kritt Arkitekter

BROBEKKVEIEN 80 - OSLO

Kritt Arkitekter_Brobekk_.jpg

BOLIGER, NÆRING OG KONTORER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

Ragde Eiendom as

Brobekkveien 80, Oslo

Mulighetsstudie

62.750 DAA - 140.000 m2 

Mulighetsstudien viser det fulle potensialet for
fremtidige utviklingsmuligheter i et lengre
tidsperspektiv, sett i sammeheng med den
forestående transformeringen av Økern, Hovinbyen
og Vollebekk.


Grepet tar høyde for å gradvis kunne tilpasse seg
en transformasjon fra et rent industriområde til et
fremtidig variert bo- og arbeidsområde.
Studien er dimensjonert for en forventet høy
befolkningsvekst, som vil generere
.

Bebyggelsen omorganiseres i et rasjonelt, fleksibelt og overiktlig grep. Showrooms og butikker e.l. med tilhørende lagerfunksjoner etableres i en større gjennomgående base over to etasjer.

Grepet bygger videre på den opprinnelige ideen for området, som tar opp i seg terrengforskjeller på tomta og som sørger for en
horisontal sonedelt funksjonsdeling med æring/forretningsvirksomhet i bunnen og kontorer og evt. fremtidige boliger på lokket av basen. Systemet er fleksibelt i forhold til hvordan man ønsker å inndele basen i enheter og funksjoner. Det er også mulig med etappe-vis utvikling. Under bakken etableres parkering og lager.


Kontorer bygges etter behov.
En grønn park etableres på “lokket” av basen.
4. Fleksibel utvikling og broforbindelser til parken
En fremtidig boligutvikling tilpasses fremtidig behov. Broforbindelser knytter parkområdet til omkringliggende områder.

bottom of page