top of page
Kritt Arkitekter

SØNDELED - OSLO

BARNESKOLE

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

RISØR KOMMUNE

Brattstø 11, 4990 Søndeles

Konkurranse 2013

1920 m2 

Målsettingen er å skape et skolebygg hvor alle funksjonelle krav og ønsker blir ivaretatt innenfor et klart arkitektonisk grep. Intensjonen er å skape et plankonsept som henspeiler på en liten landsby, med små gater, plasser og torg. Ønsket er å skape en levende, stimulerende og positiv ramme rundt de pedagogiske og sosiale aktiviteter, slik at skolen blir et godt sted å være for både voksne og barn. Det er viktig at det oppnås et godt samspill mellom funksjonene i eksisterende og nytt bygg slik at skolen fremstår som en planmessig helhet.

 

Hver avd. har egen inngangog sin lille sidegate sommunner ut i hovedgaten. Alle avd. funksjoner plassereslangs gaten slik at det fremstår oversiktlig. Klasseromog grupperom er utformet slik at det oppnås maksimalfl eksibilitet.

Oppholdsarealer sammen med atriene som er øremerket til hver avdeling muliggjør kvaliteter som kan styrke det sosiale samspill innen hver gruppe. Hovedinngangen mellom det eksisterende og det nye bygget ender opp i et luftig fellesrom med amfi . Inngangen og amfi et etablerer en visuell og fysisk forbindelse fra hoveinngangen til det tilstøtende uteområdet.

Eksponert limtrekonstruksjon med taktekking i tre. Fasademateriale i ubehandlet trevirke som vil få en fin grå patina. Underliggende veggfl ater og glassfelt gis en mørkere farge. Inngangspartiet aksentures ved en kontrasterende klar fargebruk.

bottom of page