top of page
Kritt Arkitekter

SVERRES GATE - OSLO

Kritt-sverres gate 01

Oppdragsgiver:   Steinar Moe Eiendom AS

Adresse:              Sverres gate 4

Status:                  2002 - 2015

Areal:                    20.500 m2

Innpasse ny boligbebyggelse på et tomteområde med variert og tildels vernet eldre bebyggelse. Deler av dagens virksomhet skal opprettholdes og videreutvikles parallelt med utbygging av en ny bebyggelse.

Ny bebyggelse er utført med bærende konstruksjoner i plass-støpt betong og stål. Yttervegger er kledd i tegl i ulike farger, med innslag av stål og glass. 

Området fungerer som en intern gate med plassdannelse både for beboere og nærmiljøet. Eksisterende bebyggelse inneholder boliger og noe kontor. Ny bebyggelse inne i kvartalet og mot gaten inneholder 106 utleieboliger. Parkeringskjeller er etablert under deler av den nye bebyggelsen.

BOLIG, KONTOR OG KONFERANSE

bottom of page