top of page
Kritt Arkitekter

ULVEN - OSLO

BOLIGER I SAMARBEID MED NORDIC & VANDKUNSTEN

Oppdragsgiver:

Adresse:

Status:

Areal:

OBOS

Ulven, Oslo

Konkurranse 2016

15000 m2 

Disponering av området Ulvenområdet foreslås utviklet med et tett og flerfunksjonelt bymiljø hvor boliger inngår. Det foreslås kombinerte sentrumsformål (inkl. boliger) i de nordlige områdene, hvor det er muligheter for gode miljøvaliteter. To parkområder etableres i sentrumsområdet som byområdets felles grønne lunger.

Ulvenveien utvikles som bydelens hovedgate med urbant preg, byfunksjoner og aktivt byliv. Sammen med Standardveien danner den hovedgatestrukturen gjennom området. I  tillegg etableres det en tverrforbindelse for gående og syklende på tvers av Ulvenveien og videre under Alnabanen til Kabelgata i nordøst og frem til Standardveien i sørvest.

Sammen med hovedgatene vil den være områdets viktigste strukturerende og sammenbindende element. Tverrforbindelsen knytter også sammen to sentrale parkområder som blir Ulvenområdets grønne lunger.I tillegg kommer noen gatetun og atkomstveier som ogsågir viktige forbindelser og atkomst til bebyggelsen.

 

Grad av utnytting og høyder Totalt sett foreslås området med utnyttelse på i underkant av 340.000 m2 BRA. I forhold til den samlede størrelsen på alle byggeområdene og fellesområdene på 177,3 daa tilsvarer dette 192 % TU. Det foreslås høyest utnyttelse i felt A som i hovedsak vil ha næringsbebyggelse. Felt B og D inkluderer boliger, og foreslås med utnyttelse tilsvarende henholdsvis 226 og 185 % TU.

bottom of page